Napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizáciu

Dátum poslednej aktualizácie:09.12.2016

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel obyvateľstva napojeného na verejné kanalizácie.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Rozvoj verejných kanalizácií značne zaostáva za rozvojom verejných vodovodov. Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2015 dosiahol počet 3 534 tis. obyvateľov, čo predstavuje 65,2 % z celkového počtu obyvateľov. Z celkového počtu 2 890 samostatných obcí malo vybudovanú verejnú kanalizáciu 1 044 obcí (t.j.  36,2 % z celkového počtu obcí SR). V roku 1990 bolo na verejné kanalizácie napojených 50,8 % obyvateľstva a v roku 2000 to bolo 54,7 %.  V období rokov 2000 – 2015 sa zvýšil počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie o 494 tisíc.

Dĺžka kanalizačnej siete v roku 2015 dosiahla 12 833 km a oproti roku 2014 predstavuje nárast len 268 km. Počet kanalizačných prípojok stúpol na 482 258 ks, čím dĺžka kanalizačných dosiahla 3 492 km.

Sumárne zhodnotenie

Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2015Zdroj: VÚVH

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk