Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Vypúšťané množstvo odpadových vôd do vodných tokov podľa ukazovateľov znečistenia

Dátum poslednej aktualizácie 19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd.

Jednotka indikátora

tis.m3, t/rok

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2015 celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd predstavovalo 595 234 tis.m3, čo oproti predchádzajúcemu roku znamenalo pokles o 7 408 tis.m3 (1,3 %), v porovnaní s rokom 2000 je to menej o 452 447 tis.m3 (43,2 %). 

Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný len minimálny pokles v ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd - nerozpustné látky (NL) o 47 t.rok-1 a nepolárne extrahovateľné látky NELuv o 2 t.rok-1 , chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSKCr) bola približne úrovni roku 2014 a nárast bol len v ukazovateli biochemická spotreba kyslíka (BSK5) o 204 t.rok-1

 

Sumárne zhodnotenie

Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd v období rokov 1994, 2000  – 2014

Odpadová voda
vypúšťaná
Objem
(tis.m3.r-1)
NL
(t.r-1)
BSK5
(t.r-1)
CHSKCr
(t.r-1)
NELuv
(t.r-1)
1994 1 223 549 41 446 34 275 106 960 772
2000 1 047 681 23 825 20 205 61 590 298
2005 881 946 12 670 10 661 37 312 55
2006 773 594 11 200 9 026 31 563 44
2007* 634 419 9 405 6 521 26 913 58
2008* 619 286 8 736 6 641 26 688 31
2009* 620 340 7 707 5 546 25 660 31
2010* 744 756 9 018 5 580 25 750 32
2011* 612 375 7 258 4 825 21 358 28
2012* 647 159 6 221 4 562 19 858 25
2013* 708 716 6 768 4 326 20 537 106
2014* 602 642 6 102 3 799 18 933 18
2015* 595 234 6 055 4 003 18 931 16
* Údaje sú z databázy Súhrnnej evidencie o vodách                                                                                        
  Zdroj: SHMÚ
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk