Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Trend vo vypúšťaní odpadových vôd do vodných tokov

Dátum poslednej aktualizácie 10.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje trend vo vypúšťaní čistených a nečistených odpadových vôd do vodných tokov.

Jednotka indikátora

tis.m3, mil.m3, t/rok

Metadáta

Kľúčové zistenia

Množstvo vypúšťaného znečistenia má klesajúcu tendenciu čo súvisí s postupným dobudovaním sietí mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV), ako aj s poklesom výroby v niektorých priemyselných oblastiach.

V roku 2015 bolo do tokov verejnou kanalizáciou (v správe obcí a vodárenských spoločností - VS) vypustených celkom 412 mil. m3 odpadových vôd, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku pokles o 24 mil. m3 a množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie dosiahlo hodnotu  407 mil. m3.

Podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov v roku 2014 predstavoval 92,52 %.

Sumárne zhodnotenie

Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd  v roku 2015

Odpadová voda
vypúšťaná
Objem
(tis.m3.r-1)
NL
(t.r-1)
BSK5
(t.r-1)
CHSKCr
(t.r-1)
NELuv
(t.r-1)
Čistená 550 720 5 570 3 831 18 176 16
Nečistená    44 514 485 172 755 0
Spolu 595 234 6 055 4 003 18 931 16
Zdroj: SHMÚ
 

Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou (v správe VS  a v správe obcí) v roku 2015

Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou Splaškové Priemyselné a ostatné Zrážkové Cudzie Spolu
  (tis.m3.rok-1)
Čistené 115 730 85 546 47 288 158 575 407 139
Nečistené 1 859 355 1 172 1 742 5 128
Spolu 117 589 85 901 48 460 160 317 412 267
Zdroj: VÚVH
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk