Špecifická spotreba vody na obyvateľa

Dátum poslednej aktualizácie:19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje špecifickú spotrebu vody domácností.  

Jednotka indikátora

l/obyv/deň

Kľúčové zistenia

V roku 2015  špecifická spotreba pitnej vody dodanej domácnostiam v správe Vodárenských spoločností dosiahla  hodnotu 77,3 l.obyv-1.deň-1 , čo je alarmujúci stav. Kým v roku 1990 predstavovala celková  špecifická potreba vody (na zásob. obyv.) 425 l.ob-1.deň-1 , v roku 2015 bola len 164,96 l.ob-1.deň-1

Pokles odberov pitnej vody sa prejavil vo všetkých zásobovaných mestách a obciach Slovenska. V niektorých obciach klesli priemerné špecifické spotreby vody pre domácnosť až pod dolnú hranicu hygienického minima (t.j. pod 70 l.ob-1.deň-1). Zníženie dodávky vody pre domácnosti ovplyvnila predovšetkým úprava cien vodného a stočného. Prvé výrazné zvýšenie cien prebehlo v roku 1993 , kedy stúpla cena vody o 130 %. Zvyšovanie ceny vody malo za následok znižovanie odberov vody, snahu o racionálnejšie hospodárenie pitnou vodou šetrením, adresnejším meraním spotreby, inštalovaním spotrebičov s nižšou spotrebou pitnej vody.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk