Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia polietavým prachom (PM10)

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2016

Definícia indikátora

Polietavý prach predstavuje sumu častíc rôznej veľkosti, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší. Ich pôvod je v rôznych technologických procesoch, uvoľňujú sa najmä pri spaľovaní tuhých látok, sú obsiahnuté vo výfukových plynoch motorových vozidiel. Do ovzdušia sa však dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť). K časticiam PM10 zaraďujeme tie, v ktorých 50 % častíc má aerodynamický parameter menší ako 10 µm.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Najväčší problém kvality ovzdušia v SR, ale aj v celej Európe predstavuje v súčasnosti znečistenie ovzdušia suspendovanými časticami (PM10). Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti bude aj naďalej dochádzať k prekračovaniu denných limitných hodnôt, aj keď hodnoty ročných koncentrácií PM10 v SR vykazujú dlhodobo podlimitné hodnoty.

Vývoj priemerných ročných koncentrácii PM10 v SR má od roku 2000 kolísavý charakter, v posledných rokoch bol zaznamenaný ich mierny pokles. PM10 sú v súčasnosti monitorované na 32 staniciach národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. V roku 2015 bolo prekročenie ročnej limitnej hodnoty zaznamenané na 1 staniciach (Velka Ida). Oveľa závažnejším a celoeurópskym problémom je však prekračovanie povoleného počtu 35 prekročení dennej limitnej hodnoty. Tá bola v roku 2015 prekročená na väčšine monitorovacích staníc, najviac prekročení bolo zaznamenaných na stanici Veľká Ida (71).

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk