Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Zmeny vo využívaní územia

Dátum poslednej aktualizácie 01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia v aktuálnom roku ako aj index vývoja výmery jednotlivých druhov pozemkov.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Celková výmera SR v roku 2015 predstavovala 4 903 459 ha, z čoho podiel poľnohospodárskej pôdy činil 48,7 %, lesných pozemkov 41,2 % a nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 10,1 %.
  • V rokoch 2000 - 2015 došlo k nárastu lesných pozemkov o 0,9 % (+18 863 ha) a vodných plôch o 2,3 % (+2 173 ha). Nakoľko lesné ekosystémy významne ovplyvňujú priebeh a rozsah klimatickej zmeny, aj mierny nárast lesných pozemkov, ktorý pretrváva už od roku 1990 prispieva k znižovaniu negatívneho tlaku na životné prostredie.
  • Naopak od roku 1990 neustále klesá výmera poľnohospodárskej pôdy. Od roku 2000 až do roku 2015 klesla jej výmera  o 2,1 % (-51 051 ha) a to najmä na úkor zastavaných plôch a nádvorí, ktoré zaznamenali najväčší percentuálny nárast 7,4 % (+16 173 ha), čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav.

Sumárne zhodnotenieKontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk