Výdavky na výskum a vývoj vo vybraných oblastiach

Dátum poslednej aktualizácie: 12.09.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výdavky, ktoré sú vynaložené na výskum a vývoj vo vybraných oblastiach a zahŕňajú objem výdavkov vynaložených v organizácii na aktivity výskumu a vývoja v oblasti výroby, distribúcie a racionálneho využívania energie, poľnohospodárskej výroby a technológií a priemyselnej výroby a technológií.

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.

Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.

Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti. Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.


Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia


  • Výdavky na výskum a vývoj v oblasti výroby, distribúcie a racionálneho využívania energie v roku 2018 v porovnaní s rokom 2006 klesli o 56,1 % a dosiahli sumu 3 026,69 tis. eur (v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 26,1 %).
  • Výdavky na výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárskej výroby a technológii v roku v roku 2018 v porovnaní s rokom 2006 vzrástli o 0,1 % a dosiahli sumu 24 873,19 tis. eur (v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 15,6 %).
  • Výdavky na výskum a vývoj v oblasti priemyselnej výroby a technológii v roku 2018 v porovnaní s rokom 2006 vzrástli o 458,6 % a dosiahli sumu 342 021,61 tis. eur (v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 1,7 %).  

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).

Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)