Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Ohrozenosť druhov rastlín

Dátum poslednej aktualizácie 18.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí ohrozenosť druhov nižších a vyšších rastlín, ktorá predstavuje podiel druhov zaradených v kategóriách ohrozenosti podľa IUCN v príslušných červených zoznamoch druhov na celkovom počte známych druhov. Stav ohrozenosti druhov nižších rastlín v SR je spracovaný podľa červeného zoznamu z roku 2001 (Baláž, Marhold, Urban a kol., 2001. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska). Stav ohrozenosti druhov papraďorastov a vyšších rastlín v SR je spracovaný podľa aktualizovaného červeného zoznamu z roku 2015 (Eliáš P. jr., Dítě D., Kliment J., Hrivnák R. & Feráková V., 2015. Red List of ferns and flowering plants of Slovakia).
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • V SR sa viac ako štvrtina pôvodných druhov rastlín nachádza v rôznom stupni ohrozenosti. Najviac kriticky ohrozených druhov flóry SR pochádza z biotopov globálne ohrozených v celej strednej Európe (rašeliniská, mokrade, zaplavované lúky, slaniská, piesky). Základnou príčinou ohrozenia rastlín je práve priama alebo nepriama deštrukcia týchto stanovíšť, pričom niekde doteraz nepoznáme ich pravé príčiny.
  • Prvý komplexný zoznam ohrozených rastlín na Slovensku spracoval kolektív pod vedením Štefana Maglockého. Po zapracovaní pripomienok botanikov i ochranárov bola upravená verzia publikovaná v roku 1983 (Maglocký 1983).
  • Druhé, aktualizované vydanie spracované už podľa metodiky IUCN vyšlo po desiatich rokoch (Maglocký a Feráková 1993).
  • Tretia verzia červeného zoznamu bola publikovaná ako súčasť zoznamu vyšších a nižších rastlín Slovenska (Marhold a Hindák 1998).
  • Štvrtá verzia vyšla v roku 2001, kedy bol vydaný červený zoznam rastlín, podľa ktorého bolo v rôznych kategóriách ohrozenosti 2 861 taxónov rastlín (pribudli predtým chýbajúce skupiny), t. j. celkovo 22,7 %. Z toho podiel ohrozených druhov vyšších rastlín činil 30,3 %nižších rastlín 11,4 % (IUCN kategórie CR, EN, VU).
  • Piata verzia – Aktualizovaný červený zoznam výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska (2015) – zahŕňa 1 218 taxónov, čo predstavuje približne 34 % z 3 619 pôvodných druhov a archeofytov flóry Slovenska. Z toho ohrozených (v rámci kategórií CR, EN a VU) je 527 druhov vyšších rastlín (14,6 %).
80 taxónov (7 %) nebolo na území Slovenska potvrdených (66 regionálne vyhynuté, 17 pravdepodobne regionálne vyhynuté). Zvyšnú skupinu predstavuje 347 taxónov hodnotených v kategórii takmer ohrozené (NT, 29 %), 162 taxónov zaradených medzi menej dotknuté (LC, 13 %), 91 taxónov ako údajovo nedostatočné (DD, 7 %) a 8 taxónov (1 %) bolo zaradených do kategórií NE (nehodnotené) a NA (nepríslušný). Do piatej verzie Červeného zoznamu bolo zaradených 27 taxónov nových pre flóru Slovenska a 14 vyhynutých a nezvestných taxónov bolo pre flóru znova potvrdených.
 
  • Pre nižšie rastliny je dodnes platný červený zoznam rastlín z roku 2001.
  • V roku 2014 bol spracovaný návrh červeného zoznamu lesných a nelesných biotopov a druhov Karpát v rámci projektu BioREGIO Carpathians [Kadlečík J. (ed.) (2014): Carpathian Red List of forest habitats and species, Carpathian List of invasive alien species (draft). ŠOP SR, 234 pp.] a v rámci neho boli prehodnocované aj národné červené zoznamy vyšších rastlín karpatskej časti Slovenska [Turis P., Kliment J., Feráková V., Dítě D., Eliáš P., Hrivnák R., Košťál J., Šuvada R., Mráz P. & Bernátová D. (2014): Red List of vascular plants of the Carpathian part of Slovakia. – Thaisia – J. Bot. 24 (1): 35-87], mäkkýšov, pavúkov, vážok, rovnokrídlovcov, denných motýľov, rýb, mihulí, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Návrh červeného zoznamu Karpát bol v roku 2015 predložený príslušným orgánom Karpatského dohovoru. Pretože však ide o prvý pracovný návrh, vyžaduje doplnenie, revíziu a následnú akceptáciu na celokarpatskej úrovni.

 

Sumárne zhodnotenie

Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť

Zdroj: ŠOP SR
Vysvetlivky:
Taxón je klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napr. druh, rod, čeľaď a pod.;
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených taxónov na celkovom počte taxónov;
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN;


Stav ohrozenosti rastlín podľa príslušných kategórií (%)


Zdroj: ŠOP SR
CR    -     kriticky ohrozený taxón
EN    -     ohrozený taxón
VU     -     zraniteľný taxón


Zdrojová tabuľka
Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť
Skupina Celkový počet taxónov EX Ohrozené (kategórie IUCN) Ed
Svet (globálny odhad) SR CR EN VU LR DD
Sinice a riasy 50 000 3 008 0 7 80 196 0 0 0
Nižšie huby 80 000 1 295 0 0 0 0 0 0 0
Vyššie huby 20 000 2 469 5 7 39 49 87 90 0
Lišajníky 20 000 1 508 88 140 48 169 114 14 0
Machorasty 20 000 909 26 95 104 112 85 74 2
Vyššie rastliny 250 000 3 619 80 155 171 201 509 99 220
Zdroj: ŠOP SR


Prehľad vývoja ohrozenosti vyšších rastlín

Rok Verzia* Počet druhov v SR Ex Ohrozené (kategórie IUCN) Ed Podiel ohrozených (%)***
CR EN VU LR DD
1998 III. 3 352 37 124 273 350 223 47 127 22,3
2001 IV. 3 352 73 243 282 378 247 46 220 26,9
2001 IV.** 3 352 77 266 320 430 285 50 220 30,3
2015 V. 3 619 80 155 171 201 509 99 220 14,6
Zdroj: ŠOP SR

* Verzia (vydanie) prehľadov ohrozených rastlín na Slovensku
** upravená verzia
*** ohrozené – druhy v kategóriách CR, EN a VU
1998 – Marhold K. & Hindák F. (eds.), 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska (Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 687 pp.)
2001 – Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. Eds., 2001. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. In Ochrana Prírody, 2001, č. 20 (suppl.), 160 s.
2015 – Eliáš P. jr., Dítě D., Kliment J., Hrivnák R. & Feráková V., 2015. Červený zoznam papraďorastov a vyšších rastlín Slovenska, 5. vydanie / Red List of ferns and flowering plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). Biologia, 70 (2): 218-228)

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk