Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Ohrozenosť druhov živočíchov

Dátum poslednej aktualizácie 18.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí ohrozenosť druhov bezstavovcov a stavovcov, čo predstavuje podiel druhov zaradených v kategóriách ohrozenosti CR (kriticky ohrozené), EN (ohrozené) a VU (zraniteľné) podľa Svetovej únii ochrany prírody (IUCN) na celkovom počte známych druhov. Stav ohrozenosti jednotlivých druhov živočíchov v SR je spracovaný podľa posledne vydaného červeného zoznamu z roku 2001 (BALÁŽ, MARHOLD, URBAN A KOL. 2001). Aktualizované boli len červené zoznamy mäkkýšov a rovnokrídlovcov (v roku 2005), rýb (2008) a vtákov (2013).
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Na Slovensku bolo dosiaľ opísaných viac ako 28 tisíc živočíšnych druhov, pričom stav ich ohrozenosti je čoraz významnejší. U všetkých živočíchov spočíva priorita v zabezpečení ochrany ich biotopov, teda dostatočne veľkých a zachovalých území, v ktorých môžu prirodzene prežívať a rozmnožovať sa.
  • V 90-tych rokoch obsahovali vtedy platné červené zoznamy živočíchov spolu 466 ohrozených druhov bezstavovcov a 153 druhov stavovcov.
  • V roku 2001 boli vydané dodnes platné červené zoznamy (neskôr boli aktualizované červené zoznamy mäkkýšov a rovnokrídlovcov – v roku 2005, rýb v roku 2008 a vtákov v roku 2013). Podľa nich je k roku 2015 ohrozených 1 636 druhov bezstavovcov (6,6 %) a 100 druhov stavovcov, čo predstavuje skoro štvrtinu popísaných druhov na Slovensku (24,2 %). Najviac ohrozené z nich sú šváby (44,4 %), podenky (34,2 %), vážky (33,3 %) a tiež mäkkýše a pavúky (do 30 %), zo stavovcov mihule (100 %) a obojživelníky s plazmi (nad 40 %). Zvýšenie počtu neznamená ani tak zvýšenie ohrozenia druhov ako ich dôkladnejšie poznanie a následne ich doplnenie do zoznamov, príp. presun v počtoch medzi jednotlivými kategóriami podľa novších kritérií IUCN.
 

Sumárne zhodnotenie

Počet druhov stavovcov a ich ohrozenosť (2015)

Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Vtáky: len hniezdiče – posudzovaných bolo všetkých 211 druhov hniezdičov;
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN;
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.
 
Zdrojová tabuľka
Počet druhov stavovcov a ich ohrozenosť (2015)
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN Ohroz. %
Skupina Svet * SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule   4 - 4 - - - - - 4 100,0
Ryby 25 000 79 4 - 6 6 40 - - 12 15,2
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
      RE CR EN VU NT LC    
Vtáky 9 946 211 4 10 24 17 24 132 51 24,2
Zdroj: ŠOP SR

Poznámka:
* Zdroj: UNEP – GBO
Kategórie IUCN:
EX – vyhynutý, vymiznutý taxón
RE** – regionálne vyhynutý taxón
CR – kriticky ohrozený taxón
EN – ohrozený taxón
VU – zraniteľný taxón
LR – menej ohrozený taxón
NT** – takmer ohrozený taxón
LC** – menej ohrozený taxón
DD – údajovo nedostatočný taxón
NE – nehodnotený taxón
** novšia verzia kategorizácie

 

Stav ohrozenosti bezstavovcov (2015)

Zdroj: ŠOP SR

Poznámka:
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN.
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.

Zdrojová tabuľka
Stav ohrozenosti bezstavovcov (2015)
  Podiel ohrozených druhov (%) Počet taxónov v SR CR EN VU
Mäkkýše 29,2 277 26 22 33
Pavúky 28,3 934 72 91 101
Kôrovce 10,4 386 3 6 31
Mnohonôžky 18,7 75 0 7 7
Stonôžky 16,7 60 0 4 6
Podenky 34,2 120 8 17 16
Vážky 33,3 75 0 14 11
Pošvatky 18,0 100 5 8 5
Šváby 44,4 9 0 0 4
Rovnokrídlovce 7,6 118 0 5 4
Bzdochy 3,4 801 14 7 6
Sieťokrídlovce* 6,5 93 0 3 3
Chrobáky 9,7 6 498 15 128 490
Blanokrídlovce 4,9 5 779 23 59 203
Motýle 2,2 3 500 21 15 41
Srpice 12,5 8 0 0 1
Dvojkrídlovce 1,4 5 975 5 10 71
Zdroj: ŠOP SRPrehľad vývoja ohrozenosti stavovcov

2001 – 2007

  Svet 1) SR EX CR EN VU LR DD NE Ohroz.
CR-EN-VU
%
Mihule - 4 - 4 - - - - - 4 100,0
Ryby 25 000 79 6 7 8 1 22 2 - 16 20,3
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Vtáky2) 9 946 219 2 7 23 19 47 4 19 49 22,4
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
 

2008 – 2012
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN Ohroz. CRENVU %
Skupina Svet 1) SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule   4 - - 1 1 1     2 50,0
Ryby3) 25 000 79 4 - 6 9 40 - - 15 19,0
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Vtáky2) 9 946 219 2 7 23 19 47 4 19 49 22,4
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
 

2013
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN Ohroz. CRENVU %
Skupina Svet 1) SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule   4 - - 1 1 1     2 50,0
Ryby 25 000 79 4 - 6 9 40 - - 15 19,0
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
      RE CR EN VU NT LC    
Vtáky4) 9 946 211 4 10 24 17 24 132 51 24,2


2014 – 2015
Taxóny Počet taxónov EX Ohrozené kategórie IUCN NE Ohroz. CRENVU %
Svet 1) SR CR EN VU LR DD
Mihule 50 4 0 4 0 0 0 0 0 4 100,0
Ryby 25 000 79 4 0 6 6 40 0 0 12 15,2
Obojživelníky 4 950 18 0 0 3 5 10 0 0 8 44,4
Plazy 7 970 12 0 1 0 4 6 0 0 5 41,7
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
      RE CR EN VU NT LC    
Vtáky 9 946 211 4 10 24 17 24 132 51 24,2
 
Zdroj: ŠOP SR
1) Zdroj: UNEP – GBO
2) len hniezdiče - z celkového počtu 341 vtákov Slovenska bolo posudzovaných len všetkých 219 druhov hniezdičov
3) Ohrozenosť rýb je spracovaná podľa publikácie – Koščo, J., Holčík, J., 2008: Anotovaný červený zoznam mihúľ a rýb Slovenska – Verzia 2007, s. 119 – 132. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII), Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
4) Ohrozenosť vtákov je spracovaná podľa červeného zoznamu vtákov z roku 2013 (Demko, Krištín, Puchala: Červený zoznam vtákov Slovenska), teda podľa novších kritérií (IUCN 2001, ver. 3.1); hodnotené sú len hniezdiče

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Zdroj dát:

ŠOP SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: