Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch

Dátum poslednej aktualizácie 20.11.2015

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch (finančné platby) vyplývajúcich najmä zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Jednotka indikátora

eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Programové vyhlásenie vlády na obdobie rokov 2012 – 2016
Pôdohospodárstvo: Vláda vytvorí legislatívne a ekonomické podmienky na zabezpečenie kompenzácie pre vlastníkov a správcov lesného majetku za environmentálne služby poskytované pre verejnosť.  
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).
Opatrenie C.5.1: Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov, pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou.
  • Úloha 110. Realizovať výkup, nájom alebo zámenu pozemkov v lokalitách Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy na lesnej pôde alebo finančné náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania v zmysle platnej legislatívy.
  • Úloha 112. Vypracovať a schváliť projekty ochrany pre všetky identifikované zvyšky pralesov a prírodných lesov, ktoré sú mimo maloplošných chránených území (na základe výsledkov mapovania) a určiť výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania vo vybraných najcennejších (v rámci SR) pralesoch a prírodných lesoch.
 
Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007)
Strategický cieľ 5: Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie (Zlepšovať súdržnosť a medzisektorovú spoluprácu s cieľom zosúladenia hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov na rôznych organizačných a inštitucionálnych úrovniach)
 
Priorita 16: Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti
Rámcové ciele v priorite 16
  • 48 Riešenie problému nedostatočnej kompenzácie náhrad za obmedzenie realizácie vlastníckych práv.
 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania v lesnom hospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2014 boli vydané rozhodnutia o priznaní náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch v celkovej sume 2 344 336 eur, čo predstavuje 84,3 % nárokovaných náhrad.
  • Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný nárast náhrad o 60,7 %, pričom v porovnaní s rokom 2003 došlo k ich 16-násobnému nárastu.

 

Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend emo_smile
Údaje sú k dispozícii len od roku 2003. Oproti roku 2003 došlo k výraznému nárastu predmetných náhrad. Medziročne výška priznaných náhrad narástla.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Najvyšší podiel na obmedzeniach realizácie vlastníckych práv v lesoch majú najmä zákony: 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 326/2005 Z. z. o lesoch, stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, 70/1998 Z. z. o energetike.
 
Náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania doposiaľ umožňuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý sa zaoberá náhradou škody na lesnom majetku a náhradou za obmedzenie vlastníckych práv. Ustanovuje možnosť uplatnenia náhrady najmä pri vyňatí a obmedzení využívania na lesnom pozemku, lesnom poraste, v dôsledku zvýšenia nákladov a pri osobitnom režime hospodárenia. Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách je od roku 2004 štátnym subjektom znemožnené uplatňovať si náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania.
 
Zároveň sa vytvorili podmienky na hradenie ujmy z prostriedkov EÚ prostredníctvom Programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013, resp. 2014 až 2020. S týmto cieľom sa prijali nariadenia vlády SR č. 146/2008 v znení neskorších predpisov o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku a č. 152/2008 v znení neskorších predpisov o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnych platieb, ktoré upravujú podmienky poskytnutia podpory a spôsob jej uplatňovania.
 
V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov a zložitosti preukazovania ujmy zo strany vlastníkov lesných pozemkov sa proces náhrady ujmy v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v minulosti spomalil resp. zastavil. Nové impulzy na lepšie a efektívnejšie riešenie tejto problematiky prišli s novelizáciou zákona o ochrane prírody a krajiny (zákon č. 506/2013 Z. z.) a z rozšírenia početnosti ekonomických nástrojov náhrady ujmy. Okrem finančnej náhrady sa počíta s výkupom lesov, nájmom, objednávkou zabezpečovania úžitku príslušnej prírodno-ochrannej funkcie lesa a finančnou úhradou, ako aj vhodnou kombináciou týchto nástrojov.
 
Finančné nároky za obmedzenie bežného obhospodarovania lesných pozemkov z dôvodov ochrany prírody a krajiny sa uplatňujú najmä v pásmach 5. a 4. stupňa ochrany; v pásmach 2. a 3. stupňa ochrany sa doteraz nároky uplatňovali len v obmedzenom rozsahu. Podľa koncepčných materiálov Ministerstva životného prostredia SR je teoreticky možné uplatňovať si náhrady za obmedzenie obhospodarovanie lesných pozemkov na celkovej výmera 813 505 ha a kvantifikovaná ročná náhrada činí 325 965 430,- eur.
 
Celkovo možno konštatovať, že implementáciou NATURA 2000 dochádza k ďalšiemu obmedzeniu hospodárenia v lesoch, a to nie len na jej nových chránených územiach, ale aj vo väčšine už predtým chránených území so stupňami ochrany 2. až 4. Viac-menej bezo zmeny ostáva len pôvodný piaty stupeň ochrany, aj v ňom sa však skomplikovalo prípadné udeľovanie súhlasov a výnimiek (v prípade sťažností podaných na EK sa riešenie blokuje aj dlhšie než rok).

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

  • Bežné obhospodarovanie je
  1. obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v súlade s osobitným predpisom (§ 1 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  2. bežné hospodárenie v lesoch (§ 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z.) bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe,
  3. hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov (napríklad § 32 zákona č. 50/1976 Zb., § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z.).
(zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
  • Bežným hospodárením v lesoch je taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia.

(§ 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

 

Metodika:

Stanovenie a výpočet finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku sa riadi prostredníctvom nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku, konkrétne v § 3 Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku (vrátane prílohy č. 2).
 

Zdroj dát:

NLC

 

Odkazy k problematike: