Vývoj miery skládkovania odpadov
Zdroj: SAŽP, ŠÚ SR
Poznámka: Pri odpadoch celkom podiel k celkovému množstvu odpadov bez KO, pri KO podiel k celkovému vytvorenému množstvu KO