Vývoj spotreby priemyselných hnojív prepočítaná na N, P2O5 a K2O
Zdroj: ÚKSÚP