Vývoj výmery ornej pôdy na jedného obyvateľa
Zdroj: ÚGKK SR