Celková bilancia dusíka a fosforu v poľnohospodárskych pôdach SR
Zdroj: ÚKSUP