Porovnanie stavu biotopov európskeho významu
Zdroj: ŠOP SR
Poznámka: FV – Priaznivý, U1 – Nepriaznivý - nevyhovujúci, U2 – Nepriaznivý - zlý, XX – Neznámy.<br /> V roku 2007 bola spracovaná hodnotiaca správa za roky 2004 – 2006 a v roku 2013 za roky 2007 – 2012.