Vývoj výnosov z ochrany ŽP v priemyselnej výrobe a celkových výnosov z ochrany ŽP v rámci ekonomických činností
Zdroj: ŠÚ SR