Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok z dopravy
Zdroj: SHMÚ