Podiel emisií NH3 podľa sektorov (2016)
Zdroj: SHMÚ