Vývoj emisií ťažkých kovov z priemyselných procesov
Zdroj: SHMÚ