Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok, PM, NMVOC, NH3
Zdroj: SHMÚ