Zásobovanie obyvateľov z verejných vodovodov vo vybraných štátoch (2018)
Zdroj: Eurostat