Vývoj podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP
Zdroj: ŠÚ SR