Vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu
Zdroj: ÚGKK SR