Vývoj úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín
Zdroj: HBÚ