Vývoj príjmov Environmentalného fondu z úhrad za prieskumné územia
Zdroj: Environmentálny fond