Vývoj množstva vyprodukovaných odpadov v priemysle
Zdroj: MŽP SR