Vývoj nákladov podnikov a obcí na ochranu ŽP v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny
Zdroj: Zdroj: ŠÚ SR