Vývoj prepravných výkonov v nákladnej doprave podľa druhu dopravy
Zdroj: ŠÚ SR