Vývoj emisií ortuti v ovzduší z hľadiska plnenia medzinárodných dohovorov
Zdroj: SHMÚ