Vývoj emisií ortuti v ovzduší z hľadiska plnenia medzinárodných záväzkov
Zdroj: SHMÚ