Vývoj emisií olova v ovzduší z hľadiska plnenia medzinárodných dohovorov
Zdroj: SHMÚ