Vývoj prepravných výkonov v osobnej doprave podľa druhu dopravy
Zdroj: ŠÚ SR