Vývoj emisií perzistentných organických látok
Zdroj: SHMÚ