Vývoj nákladov podnikov a obcí na ochranu životného prostredia podľa oblastí
Zdroj: ŠÚ SR
Poznámka: A - Ochrana ovzdušia<br /> B - Narábanie s odpadmi<br /> C - Znižovanie hluku a vibrácii<br /> D – Iné<br /> E - Narábanie s odpadovými vodami<br /> F - Biodiverzita a ochrana krajiny<br /> G - Ochrana pôdy a podzemných vôd