Vývoj nakladania s komunálnymi odpadmi
Zdroj: ŠÚ SR