Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu vo vybraných štátoch (2018)
Zdroj:Eurostat