Vývoj ťažby nerastných surovín na povrchu
Zdroj:HBÚ