Vývoj ťažby nerastných surovín v podzemí
Zdroj: HBÚ