Vývoj triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov (2018)
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR