Vývoj v zozbieranom množstve elektroodpadov z domácností (2018)
Zdroj: MŽP SR
Poznámka: Od roku 2010 stanovený cieľ plnenia zberu 4kg/obyv.