Vývoj podielu tzv. maloplošných chránených území v optimálnom stave podľa ich počtu
Zdroj: ŠOP SR