Vývoj rozlohy maloplošných a veľkoplošných chránených území
Zdroj: ŠOP SR