Vývoj výdavkov na výskum a vývoj vo vybraných oblastiach
Zdroj: ŠÚ SR
Poznámka: A – Poľnohospodárska výroba a technológie<br /> B – Výroba, distribúcia a racionálne využívanie energie<br /> C - Priemyselná výroba a technológie