Vývoj produkcie odpadov v energetike podľa kategórie odpadov
Zdroj: MŽP SR