Vývoj podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe
Zdroj: MH SR, ŠÚ SR