Úroveň odkanalizovania obyvateľstva verejnou kanalizáciou
Zdroj: VÚVH