Úroveň zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
Zdroj:VÚVH