Vývoj v zbere vytriedených zložiek komunálnych odpadov
Zdroj: ŠÚ SR
Poznámka: Vyseparované zložky KO - papier, plasty, sklo, kovy,