Vývoj poškodenia lesov abiotickými činiteľmi
Zdroj: NLC