Podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia SR (2018)
Zdroj: ÚGKK SR