Podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia SR v roku 2017
Zdroj: ÚGKK SR