Vývoj v produkcii odpadov v rámci sektora dopravy a spojov
Zdroj: MŽP SR